ARTUM  Fundacja ewa partum museum powstała w 2016 r. Fundacja jest projektem Ewy Partum realizowanym wspólnie z zespołem historyczek i teoretyczek sztuki. Celem Fundacji jest stworzenie muzeum sztuki na terenach wiejskich, które umożliwi wprowadzenie sztuki współczesnej w obszar codzienności, tam, gdzie jest ona zjawiskiem marginalnym. Proponujemy formułę translokalnej działalności kulturowej rozumianej jako produkcja relacji, wiedzy i doświadczeń.

Naszym zadaniem jest stworzenie infrastruktury wymiany; platformy dla rozwijania dialogu i informacji o sztuce oraz edukacji poprzez sztukę. Sztuka jest kluczem do wyobraźni i praktyką krytycznego myślenia. Motto: „Akt myśli jest aktem sztuki”, będące tytułem pracy Ewy Partum, przyświeca działaniom Fundacji w obszarze artystycznym i społecznym. Fundacja współpracuje z lokalnymi, regionalnymi i międzynarodowymi artystkami i artystami oraz instytucjami realizując wspólnie projekty wystawiennicze i edukacyjne. Planujemy organizacje rezydencji artystycznych, wystaw, warsztatów i wykładów, które stanowić będą propozycję kulturalną adresowaną zarówno dla lokalnej jak i międzynarodowej publiczności. Szczególne miejsce w programie Fundacji zajmuje oferta kulturalna skierowana do okolicznej młodzieży i dzieci.

 

PBW

co: PBW – Polenbegeisterungswelle
gdzie: Różne lokalizacje w Berlinie
kiedy: od 7. do 21. października 2017

Polenbegeisterungswelle – Cultural Topography of Polish Berlin

PBW realizowany jest przez Stowarzyszenie agitPolska – Polsko-Niemiecka Inicjatywa Kooperacji Kulturalnych oraz polską fundację ARTUM Foundation ewa partum museum. Dofinansowany ze środków Bundesregierung für Kultur und Medien  oraz Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Projekt Polenbegeisterungswelle oferowa różnorodne formaty takie jak wystawa, wizyty w studiach artystów, spotkania w galeriach i dyskusje eksperckie, performance czy interwencje w przestrzeń publiczną. Naszym celem nie było mapowanie wspólnych cech w pracach politycznych emigrantów oraz młodszych artystów ale raczej wyeksponowanie indywidualnych, personalnych i nawarstwiających się narracji. Interpretacyjną ramą jest różnorodna i zmienna relacja z miejscem – Berlinem. Miasto jest dokumentem sui generis, żywym archiwum, w którym spotykają się przestrzeń, czas i aktorzy.

Wiecej informacji na stronie www.polenbegeisterungswelle.com

Kuratorki: dr Jagna Anderson, Iwona Bigos, Berenika Partum

Aleks_Slota_Performance_14
Aleks Slota, Solidarity Born of Despair, 11.10.2017, Kunstquartier Bethanien

Zorka_Wollny_Performance_Präsentation_10
Zorka Wollny, Premiera Filmu z Performancu “Impossible Opera”, Kunstquartier Bethanien 14.10.2017

 

Pola_Dwurnik_print-1374
Studio Visit Berlin, Pola Dwurnik, 20.10.2017

 

 

 

 

IMG_3178

Ewa Partum

Ewa Partum jest Założycielką i Prezeską ARTUM Foundation. W latach 1963-65 studiowała w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi,  a w latach 1965-70 na Wydziale Malarstwa warszawskiej Akademii Sztuki Pięknych. Partum należy do pierwszej generacji Polskiej neo-awangardy i jest pionierką sztuki konceptualnej oraz feministycznej. W swojej praktyce artystycznej podejmuje działania z obszaru sztuki lingwistycznej,  krytyki instytucjonalnej oraz feministycznej.

Ewa Partum wskazuje na rok 1974 jako moment sformułowania swojego języka  artystycznego i przejścia od konceptualizmu do feminizmu. W 1982 roku artystka przeprowadziła się do Berlina Zachodniego gdzie kontynuuje działalność artystyczną.  W ostatnich latach artystka brała udział w wielu indywidualnych i grupowych wystawach, min. Jesteśmy w Galerii Narodowej Zachęta w Warszawie (1991); Wack! Art in the Feminist Revolution w MoCA Los Angeles ( 2007);  European Contemporary Art Biennale Manifesta 7 we Wloszech  (2008); re.-act. – feminism – performance art of the 1960s and 70s today w Akademie der Künste w Berlinie; REBELLE. Art and feminism 1969-2009 w Museum voor Moderne Kunst w Arnhem (2009-2010); Gender Check. Feminity and masculinity in the art of Eastern Europe in the Museum Moderne Kunst w Wiedniu (2009); Promesse du passé w Centre Pompidou w Paryzu( 2010); Intense Proximity, La Triennale at the Palais de Tokyo w Paryzu  ( 2012); 18th Sydney Biennale ( 2012-13); Bigger Splash Painting after Performance (2012-13) w Tate Modern w Londynie; Transmissions: Art in Eastern Europe and Latin America, 1960-1980 w MoMA w Nowym Jorku (2015-16).

 

090_33916_Druck

Berenika Partum

Dyrektorka Programowa i Wice-Prezeską Fundacji ARTUM. Ukończyła historię sztuki na Freie Universität w Berlinie oraz Culture Media Management na Uniwersytecie Muzyczno-Teatralnym w Hamburgu (M.A.). W swojej praktyce zawodowej zajmuje się przede wszystkim organizacją i koordynacją wystaw, oraz zarzadzaniem projektami artystycznymi. Prowadziła wiele projektów kulturalno-społecznych o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Autorka szeregu artykułów o sztuce współczesnej publikowanych w kraju i za granicą. Przez ponad 20 lat uczestniczyła w realizacji międzynarodowych wystaw prezentujących twórczość Ewy Partum, min. 18th Biennale of Sydney w 2012, Paris Triennale 2012, „Speaking Parts” at Raven Raw London w 2015, „Active Poetry” w TATE Modern London w 2006, „Collected Views from East or West”, Generali Foundation w 2004 w Wiedniu, „Gedankenakt ist ein Kunstakt”w Badischer Kunstverein w 2001, i wielu innych.

 

karolina_majewska

Karolina Majewska-Güde

Kierowniczka Archiwum Fundacji ARTUM. Badaczka sztuki i kultury, kuratorka i autorka tekstów. Absolwentka historii sztuki (UAM, Poznań) i Visual Histories (Goldsmiths College, London). Doktorantka w Instytucie Historii Sztuki i Kultury Wizualnej Humboldt-Universität zu Berlin, gdzie przygotowuje pracę doktorską dotyczącą praktyki artystycznej Ewy Partum. Stypendystka MKiDN (2016). Zajmuje się wschodnioeuropejską sztuką neoawangardową, transnarodową i feministyczną historią sztuki oraz badaniami artystycznymi. Członkini Polskiej Sekcji AICA.
https://karolinamajewska.wordpress.com/bio/

IMG_3178

 

Ewa Partum

Ewa Partum is the founder and president of the ARTUM Foundation.
From 1963-65, she studied at The State High School of Fine Arts in Lodz/Poland and, from 1965-70, at the Painting Department of Warsaw Academy of Fine Arts/Poland. She belongs to the first generation of Polish neo-avantgarde and is a pioneer of European feminist and conceptual art. She is engaged in linguistic activities, institutional critique and feminist art. The artist describes her artistic practice as a logic progression from conceptual art to conceptual feminist. She highlights the year 1974 as the key moment of formulating her own artistic language and embarking on the practice of feminist art. In recent years, Partum participated in many individual and group exhibitions including: Jesteśmy at Zachęta National Gallery of Art in Warsaw in 1991; Wack! Art in the Feminist Revolution at MoCA Los Angeles in 2007;  European Contemporary Art Biennale Manifesta 7 in Italy in 2008; re.-act. – feminism – performance art of the 1960s and 70s today at the Akademie der Künste in Berlin; REBELLE. Art and feminism 1969-2009 in Museum voor Moderne Kunst in Arnhem; Gender Check. Feminity and masculinity in the art of Eastern Europe in the Museum Moderne Kunst in Vienna in 2009; Promesse du passé in the Centre Pompidou in Paris in 2010; Intense Proximity, La Triennale at the Palais de Tokyo in Paris in  2012; 18th Sydney Biennale in 2012-13; Bigger Splash Painting after Performance in 2012-13 at Tate Modern; Transmissions: Art in Eastern Europe and Latin America, 1960-1980 at MoMA in 2015-16. and many others. 

 

090_33916_Druck

 Berenika Partum

Berenika Partum is the Program Director &  Co-President of the ARTUM Foundation. She graduated in Art History and History from the Freie Universität Berlin (M.A.) and in Culture & Media Management from the University for Music and Theatre in Hamburg (M.A.). Her professional experiences, centred around artist management, exhibition organisation and project management. For more than 20 years she has participated in the realisation of numerous international exhibitions of Ewa Partum, including group exhibitions and retrospectives such as 18th Biennale of Sydney in 2012, Paris Triennale 2012, Speaking Parts at Raven Raw in London in 2015, Active Poetry at TATE Modern London in 2006, Collected Views from East or West, Generali Foundation in 2004 in Vienna, Gedankenakt ist ein Kunstakt at the Badischer Kunstverein in 2001, among others.

karolina_majewska

Karolina Majewska-Güde

Karolina Majewska-Güde is the Head of Archive of the ARTUM Foundation and a researcher, writer and curator. She graduated in Art History from Adam Mickiewicz University in Poznań and in Visual Histories from the Goldsmiths University in London. She is currently a doctoral candidate at the Institute of Art and Visual History at the Humboldt-Universität zu Berlin completing a dissertation on Ewa Partum’s artistic practice. In 2016 she received the Scholarship from the Ministry of Culture and National Heritage PL. Her research focuses on Eastern European neo-avant-garde, transnational and feminist art history and art based research. She is a member of the International Association of Art Critics, AICA. 

https://karolinamajewska.wordpress.com/bio/

 

 

 

 

 

 

PBW

 

What: PBW – Polenbegeisterungswelle
Where: Different locations in Berlin
When: from the 7th of Oktober until the 21st of October 2017

a project of agitPolska e.V. – Polnisch-Deutsche Initiative für Kulturkooperation and ARTUM Foundation ewa partum museum.

supported by the Federal Government Commissioner for Culture and the Media (BKM) and by the Foundation for Polish-German Cooperation
Curators: Jagna Anderson PhD, Iwona Bigos, Berenika Partum

Cultural Topographies of Polish Berlin I 07.10.2017 – 21.10.2017 I Berlin 

Different generations of artists has been presented to the Berlin audience in a combination of formats such as exhibitions, studio visits with artist talk, meetings in galleries, expert panels, live performances and activities in the public space. We were not looking for commonalities between the work of political migrants and younger artists. We are rather drawing attention to individual artistic statements so as to open up spaces for personal narratives and overlapping references. A versatile and reciprocal relationship to Berlin as a cultural location may thus function as an interpretative bracket; the city itself turns out to be a sui generis document, a living archive in which everything conglomerates: space, time and actors.

Aleks_Slota_Performance_14
Aleks Slota, Performance: Solidarity Born of Despair, 11.10.2017, Kunstquartier Bethanien

Zorka_Wollny_Performance_Präsentation_10
Zorka Wollny, Talk about the new work „Impossible Opera”, Kunstquartier Bethanien 14.10.2017

Pola_Dwurnik_print-1374
Studio Visit Berlin – Pola Dwurnik, 20.1.2017

 

 

The ARTUM Foundation was established in 2016. The main goal of the foundation is to create an art museum in the rural area, where the presence of contemporary art in everyday life has been marginal. The Foundation undertakes translocal activities that can be understood in terms of generating relationships, knowledge and experiences. We aim to create an infrastructure of exchange – an inclusive platform for developing local, regional and transnational dialog. We are primarily concerned with the distribution of knowledge about contemporary art following the idea that art is the key to imagination and to the practice of critical thinking as expressed in one of Partum’s work: The Act of Thought Is An Act of Art.

The Foundation cooperates with local, regional and international partners including artists and institutions realising educational programs, festivals and exhibitions together. We plan to develop an inclusive program of artistic residencies, workshops and meetings addressed to both the local and international public. A special place in our program is given to developing a cultural offer for children and young people. 

 

 

ARTUM FUNDACJA ewa partum museum

Dęby 6, 66-627 Bobrowice, woj. Lubuskie
Polska/Poland

Telefon:  +48 68 391 35 05
Fax: +48 68 391 35 05

info@artumfoundation.org

KRS 0000607097
NIP 9261674506
Regon 363937240

 
designed by:
http://www.swietyjerzy.com

ARTUM FUNDACJA ewa partum museum

Dęby 6, 66-627 Bobrowice, woj. Lubuskie
Polska/Poland

Telefon:  +48 68 391 35 05
Fax: +48 68 391 35 05

info@artumfoundation.org

KRS 0000607097
NIP 9261674506
Regon 363937240

 
designed by:
http://www.swietyjerzy.com

 

Ewa Partum
Prezeska

e.partum@artumfoundation.org

Berenika Partum
Dyrektorka Programowa  & Wiceprezeska
b.partum@artumfoundation.org

Karolina Majewska-Güde
Kierowniczka Archiwum 
k.majewska-guede@artumfoundation.org


Dęby 6  I 66-627 Bobrowice I woj. Lubuskie I Polska
KRS 0000607097 I NIP 9261674506 I Regon 363937240
Telefon/Fax : +48 68 391 35 05

Ewa Partum
President

e.partum@artumfoundation.org

Berenika Partum
Program Director & Co-President
b.partum@artumfoundation.org

Karolina Majewska-Güde
Head of Archive
k.majewska-guede@artumfoundation.org


Dęby 6  I 66-627 Bobrowice I woj. Lubuskie I Polska/Poland
KRS 0000607097 I NIP 9261674506 I Regon 363937240
Telefon/Fax : +48 68 391 35 05